LERUM

Occuluskop och mönster

Material: Stål, trä, glas 

Beskrivning Occuluskop och mönsterdesign:

Occuluskopet, som Milka Havel kallade det, var ett instrument som simulerar vissa insekters ögon, så kallade facettögon. Användes som ett försök att förstå hur exempelvis flugor kommunicerar baserat på antagandet att all kommunikation är intimt förknippad med mottagarens varseblivning. Ett annat användningsområde för instrumentet var som verktyg för hennes formgivande av mönster. Exempel på Milkas mönster finns egentligen inte bevarade. De ”rekonstruktioner” som visas i denna utställning är våra tolkningar av hennes beskrivna experiment.

Mönster i naturen och deras kopplingar till kaos och ordning förblev ett stort intresse för Milka under hela hennes levnad. Hon arbetade både systematiskt och estetiskt med ett slags avkodande av vad hon ansåg var dolda innebörder i kaos. Hon var övertygad om att man, om man bara tittade eller lyssnade tillräckligt noga, kunde hitta guds ansikte i just detta skenbara kaos. Hon såg sitt undersökande som en dialog med naturen där hon genom sin analys av mönster och proportioner succesivt lärde sig ett språk. Ett glömt och komplicerat språk som i sig bar på svaret på vår existens. Arbetet med att utforska och skapa mönster och repetitioner blev den perfekta symbiosen mellan hennes vetenskapliga undersökningar och konstnärliga skapande. För att kunna gå bortom det omedelbara seendet skapade hon flera hjälpmedel varav ett går att se på Aludden. Hennes arbete innefattade undersökningar av både bild och ljud, men det bildmässiga sökandet är fokus på denna delutställning.

Referenser: Occuluskopet omnäms först i ett brev till Johannes Kepler. Beskrivningen är knapp och fokuserar mer på effekten är på konstruktionen. En annan referens är en målning där man skymtar delar av instrumentet. Not: Mönstren är fritt rekonstruerade från skisser och teckningar, klotter och textilfragment. Ibland återfinns endast delar, exempelvis en tecknad insekt. Färgerna är omöjliga att belägga. Från bevarade brev vet vi att hon samarbetade med tapetserare och textilkunniga i Prag för att få fram tygerna till möbler och inredning.

Hitta hit: Occuluskopet är placerat i Aludden.