OM PROJEKTET

Form follows fiction, namnet på projektet som skall ställas ut i 11 av göteborgs kranskommuner sommaren -21, är en ordlek med den amerikanske arkitekten Louis Sullivans begrepp, ”form follows function”. I början av 1900-talet gjorde modernister begreppet till sitt och det användes som ett motstånd mot ornamentik och så småningom skapades funktionalismen. Bauhaus och funktionalismen ligger till grund för utvecklingen av design under 1900-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Genom utställningen ”Form follows fiction” flyttas fokus från den rationella föreställningen om design som problemlösande till att innefatta design som meningsskapande praktik och konstnärligt uttryck. Projektets idémässiga utgångpunkt är fiktionalisering som en drivande kraft i gestaltningsarbetet. Utställningen ”form follows fiction” skulle kunna beskrivas som en iscensatt rumslig roman. På samma sätt som i en roman är de egna erfarenheterna och tolkningarna betydelsefulla ingredienser i upplevelsen. Projektet undersöker och experimenterar med utställningen som format. Projektet syftar därmed att ifrågasätta en traditionell syn på design som problemlösande och genom exemplets makt visa på släktskapet mellan samtida design och konst.

Utställningen form follows fiction är en lek med historia och fiktion och skulle kunna, som sagt, beskrivas som en iscensatt rumslig roman. Utställningen utforskar spänningen mellan fiktion och fakta, konst och vetenskap, historia och samtid samt text och föremål. Barock konfronteras med modernism, design med konst och vetenskap med mysticism.

Bild från Vandalorum, 2017

Hösten 2017 visades den på konsthallen Vandalorum i Värnamo där vernissagen genomfördes utan att informationen om att allt var fiktion var tydlig. Detta var medvetet bland annat för att sätta fokus på historieskrivningens oundvikliga utelämnande av perspektiv och bidra till den aktuella diskussionen om källkritik och ”fake news”. På Vandalorum ville vi regissera en upplevelse där besökaren, utifrån utgångspunkten att allt givetvis är sant, gradvis börjar tvivla på autenticiteten och vid besökets slut förstår att det rör sig om fiktion och ett iscensatt narrativ. Denna gång är fiktionen uppdagad och fokus istället på konst och designs narrativa kvaliteter.

”Form Follows Fiction” syftar vidare till att genom skapandet av en fiktiv kontext möjliggöra olika berättelser och diskussioner. Vi har velat regissera en upplevelse där samtal om bland annat historieskrivning i sig, kvinnors undanskymda position i nämnda historia, narrativ design, formspråk och hantverk, makt, konst och vetenskap möjliggörs.

Att denna utställning, när den i annan form visades på Vandalorum, dessutom lett till en diskussion om medias tillit till institutioner, källkritik, sanning och om konstens roll anser vi vara berikande. Det tillför ytterligare berättelser till projektet.  /Studio Mold